MJESEC PROMOCIJE SLOBODNIH I DEMOKRATSKIH IZBORA U BiH

Povodom Svjetskog dana izbora Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP BiH) u suradnji s općinskom izbornim administracijama i drugim zainteresovanim akterima organizira niz aktivnosti u periodu od 15. siječnja do 15. veljače u okviru ”Mjeseca promocije slobodnih i demokratskih izbora”.

Prvi četvrtak u veljači je predložen  kao dan za obilježavanje Svjetskog dana izbora, s obzirom da je većina međunarodnih sporazuma na polju izbora potpisana na ili oko ovog datuma. U Bosni i Hercegovini se ova manifestacija obilježava od 2006. godine.
 
Jedna od značajnijih aktivnosti SIP BiH je Projekt: ”Procjena mogućih tehničkih poboljšanja izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, a u okviru prezentacije ”Upotreba naprednih tehnologija u izbornom procesu”, a koja obuhvaća i  inicijalnu primjenu  elektronske olovke, u procesu glasovanja i prebrojavanja glasova, kao i druge elektronske opreme, koja se koristi u izbornom procesu. Prezentacija Projekta će se održati 09. veljače 2016. godine u 10.00 sati, u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
 
Imajući u vidu  osnovne  postulate izbornog procesa zagarantirane Izbornim zakonom BiH i Europske konvencije o ljudskim pravima, u pogledu prava svakog građanina da bira i bude biran, u okviru slobodnih i demokratskih izbora, glavni  cilj ove inicijative je promoviranje međunarodnih standarda za poštene i transparentne izbore i podizanje svijesti o važnosti izbora za demokratski proces među biračima, izbornoj administraciji, političkim strankama i drugim političkim subjektima  kao i svim drugim sudionicima izbornog procesa.
 
Sve zainteresirane strane, koje žele uzeti sudjelovanje u organizaciji "Mjeseca pomocije slobodnih i demokratskih izbora", mogu pronaći više informacija u Prijedlogu programa CIK BiH.
 
Pod Lupom

POZIV NA SUSRET S RODILJAMA S PODRUČJA HBŽ

NAKNADE RODILJAMA U HERCEGBOSANSKOJ ŽUPANIJI
 
U okviru predstojeće kampanje „(Ne)Diskriminacija porodilja u FBiH“, Centar za građansku suradnju organizira susret s porodiljama u Livnu, 23.02.2016. Kampanju vodi Udruženje „Žene ženama“  u suradnji s organizacijama Žene Trnova, Žena Tuzle, Žena Orašja, Formom F (Mostar), Centarom za pravnu pomoć ženama (Zenica), Ženama sa Une (Bihać) i Centrom za  građansku suradnju (Livno).
 
Pozivamo sve trudnice, rodilje i majke s malom djecom da nam se pridruže u sali za sastanke PTC FORUM između 11:00 – 12:00 sati te da, uz topli čaj ili kavu, razgovaramo o  iskustvima prilikom ostvarivanja prava na porodiljinu naknadu. Želja nam je, kroz razmjenu iskustava, doći i do novih ideja, a sve s ciljem konačnog ostvarivanja jednakih prava za sve rodilje u Federaciji BiH.
 
Kampanji „(Ne) Diskriminacija porodilja u FBiH“, i prije njenog zvaničnog početka, već su se pridružile brojne javne ličnosti, kao i oni koji već sada prepoznaju važnost jednakopravnosti rodilja.
 
Centar za građansku suradnju moli sve zainteresirane trudnice, rodilje i majke s malom djecom da svoj dolazak potvrde na broj telefona 034/202 770 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .
 
Naknada rodiljama ( ženama za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, kao i neuposlenim ženama) u Hercegbosanskoj županiji se isplaćuje prema odredbama Odluka koje su donesene temeljem Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom i to:
 
 
ODREDBE ODLUKA KOJE REGULIRAJU VISINU NAKNADE RODILJAMA
 
ODLUKA  o pravu na naknadu umjesto plaće ženi – majci, za vrijeme odsustva s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta  
 
Ovom odlukom bliže se uređuje: pravo na naknadu umjesto plaće ženi-majci za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta...
 
Naknada umjesto plaće utvrđuje se u 100 %... tnom iznosu od ostvarene plaće koju je žena, majka uposlenik ostvarila u mjesecu koji je prethodio odlasku na porodiljni dopust.
 
Pravo na naknadu umjesto plaće
 
Pravo na naknadu umjesto plaće ostvaruje žena-majka u radnom odnosu s prebivalištem na području Hercegbosanske županije za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, a koja je neposredno prije početka korištenja porodiljinog dopusta ostvarila radni staž u neprekidnom trajanju od najmanje jednog mjeseca.
 
Hercegbosanske županije za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, a koja je neposredno prije početka korištenja porodiljnog dopusta ostvarila radni staž u neprekidnom trajanju od najmanje jedan mjesec.    
 
ODLUKA o pravu na novčanu naknadu neuposlenim majkama
 
Ovom odlukom bliže se uređuje: pravo na novčanu naknadu i pravo na jednokratnu naknadu za opremu novorođenčeta neuposlenoj majci, trajanje prava i visina naknade, financijska sredstva ……….
 
Članak 4
 
(trajanje prava i visina naknade)
 
Pravo na novčanu naknadu korisnik prava ostvaruje od dana rođenja djeteta do navršene godine dana starosti djeteta.
Visina novčane naknade je 100 KM mjesečno po rođenom djetetu.
Pravo na jednokratnu naknadu korisnik prava ostvaruje u iznosu od 300 KM.
Puni sadržaj (sve odredbe obadvije Odluke) možete preuzeti na web stranici Vlade HBŽ, na linku:
 

PRAVO, A NE PRIVILEGIJA, NAKNADA ZA RODILJE

KAMPANJA (NE)DISKRIMINACIJA RODILJA
 
Centar za građansku suradnju iz Livna je aktivno uključen u provedbu Kampanje (Ne) diskriminacija rodilja u Federaciji BiH koju su pokrenule organizacije Žene ženama iz Sarajeva i HUG Žena Trnova u partnerstvu s šest organizacija, a koja je usmjerena na povezivanje svih dionika u zajedničko djelovanje u rješavanju problema na području Federacije BiH, zagovaranje rješavanja problema neujednačenih naknada za rodilje i osnivanje obiteljskog fonda iz kojeg bi se naknade isplaćivale. 
 
U Federaciji BiH, postoje različita zakonska rješenja i diskriminirajuće prakse rodilja. Naknada rodiljama isplaćuje se temeljem odredbi Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom koji propisuje da je kantonalna uprava zadužena za reguliranje naknade. Iznos naknada za rodilje u Federaciji nije ujednačen i ovisi o zakonskom rješenju svakog kantona, kao i visini raspoloživih proračunskih sredstava. Naknada rodiljama u Hercegbosanskoj županiji / Kantonu 10 se isplaćuje prema odredbama dvije Odluke.
 
Odluka o pravu na novčanu naknadu neuposlenim majkama („Narodne novine HBŽ“, broj: 6/15) i Odluka o pravu na naknadu umjesto plaće ženi-majci, za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta („Narodne novine HBŽ“, broj: 1/13 i 6/15). Visina naknada uposlenim i neuposlenim majkama nije ista. Uposlene majke za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta imaju pravo na naknadu umjesto plaće u 100 % tnom iznosu od ostvarene plaće koju je žena, majka uposlenik ostvarila u mjesecu koji je prethodio odlasku na porodiljni dopust. Neuposlene rodilje imaju pravo na novčane naknade u iznosu od 100 KM mjesečno po rođenom djetetu, te pravo na jednokratnu naknadu u iznosu od 300 KM. 

PORODILJNE NAKNADE - USTAVNI PROBLEM

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
 
Inicijativa “Građanke za ustavne promjene” prepoznala je kao ustavni problem neujednačenost zakonske regulative i diskriminaciju građana i građanki u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite i kroz dokument Platforma ženskih prioriteta za ustavne promjene još od 2013. godine traži izmjene Ustava BiH kojima bi se osigurala jednaka prava svim građanima/kama na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. 
 
Temeljni problem nejednakog položaja i diskriminacije porodilja, ali i svih građana i građanki BiH leži u Ustavu BiH koji, iako načelno garantira jednaka prava i slobode svima građanima i građankama BiH, zbog nesinhroniziranih zakona na svim nivoima dozvoljava konstantnu diskriminaciju po raznim osnovama.
 
Jedna od članica Inicijative, Udruženje Žene ženama u saradnji sa HUG Žene Trnova, je pokrenula kampanju „NE diskriminacija porodilja u Federaciji BIH“ , kojom se zalažu za donošenje zakona kojim bi se riješio problem neujednačenih porodiljskih naknada i osnivanje porodičnog fonda iz kojeg će se vršiti isplata porodiljskih naknada.
 
Incijativa “Građanke za ustavne promjene” i Centar za građansku suradnju Livno podržavaju kampanju i smatraju da je ovo prvi korak ka ujednačavanju položaja i prava porodilja u BiH, u kojoj ne postoji jasna i jedinstvena državna politika za zaštitu roditeljstva, porodice i djece. Republika Srpska ova pitanja rješava entitetskim zakonima, a u Federaciji BiH ova pitanja regulira svaki kanton posebno. Upravo ta neujednačena zakonska praksa dovodi do diskriminacije žena, osobito porodilja na prostoru cijele BiH. Porodilje u FBiH nemaju nikakvu ili imaju neujednačenu porodiljsku naknadu čiju visinu reguliraju kantonalne Vlade u ovisnosti od raspoloživih budžetskih sredstava. 
 
 
 
Inicijativa „Građanke za ustavne promjene“ koju čini 35 organizacija civilnog društva i građanki i Centar za građansku suradnju Livno pozivaju sve nadležne vlasti da krenu u rješavanje problematike nefunkcionalnog i diskriminirajućeg bh. sistema kroz vraćanje ustavne tematike na dnevnopolitičku agendu i da rade na rješavanju problema diskriminacije porodilja i ujednačavanju porodiljske naknade jer je to PRAVO, A NE PRIVILEGIJA! 
 
 
Inicijativa „Građanke za ustavne promjene“
Centar za građansku suradnju Livno
  

Više članaka...

Stranica 14 od 19

14

CGS Livno

LOGO CGS

 

 

 

 

 

Centar za građansku suradnju
Adresa: Gabrijela Jurkića 8A, 
80101 Livno, Bosna i Hercegovina 

Tel: 00387 34 202 770
Fax: 00387 34 20 2770
e-mail: cgs-livno@tel.net.ba

Radno vrijeme: Svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

Sve dodatne informacije možete pronaći na našoj službenoj facebook stranici.

 ikona fb

 

 

ON-line

Trenutno aktivnih Gostiju: 26 

POD LUPOM ... jer nam je stalo

 

Pod Lupom

Koalicija za slobodne i poštene izbore - Pod lupom osnovana je u svibnju 2014. godine s ciljem provođenja projekta građanskog, nestranačkog promatranja Općih izbora 2014. godine.
Koaliciju čini šest nevladinih organizacija iz cijele BiH:
Vizija
Koalicija ''Pod lupom'' je prepoznata kao pokretačka snaga građanskog izbornog i demokratskog buđenja. Građanske grupe i pojedinci, te organizacije civilnog društva preuzimaju vrijednosti koje Koalicija zagovara, čime ova inicijativa prerasta u snažan i organiziran građanski pokret u BiH.
Misija
Koalicija ''Pod Lupom'' unapređuje izbornu kulturu i procese u BiH. U svom radu Koalicija poštuje sljedeće principe: nepristranost, etičnost, transparentnost, profesionalizam, inovativnost, odgovornost i solidarnost.
Ciljevi
Spriječiti izborne prevare
Spriječiti izborne nepravilnosti
Podići svijest o izbornim manipulacijama
Potaknuti izražavanje slobodne volje birača
Objektivno i blagovremeno izvještavati o izbornom procesu
Dati preporuke za unapređenje, poboljšanje izbornog procesa i izbornog zakonodavstva

Pratite nas i na:

ikona-fb     images
 

 

 

 

KOALICIJA ZA BOLJU ZAŠTITU RADNIČKIH PRAVA

12994479 1102432596487820 8742784037872376861 n

 

Koalicija za bolju zaštitu radničkih prava osnovana je 30.6.2010. godine, od strane sindikata i nevladinih organizaciju iz Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije (Kantoni 8 i 10), te trenutno djeluje na razini 4 kantona (USK, K 10, ŽZH i HNK) .
 
Na osnivačkom sastanku održanom u Livnu, predstavnici sindikata iz javnog i privatnog sektora te predstavnici nevladinih organizacija su se složili da solidarnost i zajedničko djelovanje je ključno za jačanje uloge sindikata u zaštiti prava radnika. Dogovorili su strategiju rada koalicije i područja djelovanja, koja uključuju:
  • izradu prijedloga za izmjenu, dopunu ili bolju provedbu relevantnih zakona;
  • jačanje položaja postojećih sindikata;
  • poticanje i podrška formiranju novih sindikata (posebice u privatnom sektoru);
  • izgradnju solidarnosti među radnicima; te povećanje medijske pozornosti i javne podrške za zaštitu radničkih prava.
Međunarodni Olof Palme Centar, u sklopu projekta “Zajedno za radnička prava”, financijski pomaže realizaciju trenutnih projektnih aktivnosti.
 
Službena web stranica: www.koalicijasindikata.net
 
Pratite nas i na:
 
ikona-fb


 

Participacija građana u donošenju odluka

Peta godina projekta Participacija građana u donošenju odluka. Aktiviramo građane kroz mehanizam mjesnih zajednica i potičemo efikasniji i transparentniji rad lokalnih uprava.

Više...

LEAP općine Livno

Kao najbolji odgovor na kompleksnost zaštite okoliša razvijena je metodologija rješavanja okolišnih problema u lokalnoj zajednici putem izrade i provedbe lokalnih ekoloških akcijskih planova (LEAP).

Više...

Resursni centar CGS Livno

Resursni centar CGS Livno, kao dio projekta Centra za promociju civilnog društva, pruža informacije o organizacijama civilnog društva u 11 općina na jugozapadu Bosne i Hercegovine.

Više...

Site Login