POSJETITE "NAŠ USTAV, NAŠ ŽIVOT"

Reforma ustava jedne države sasvim je normalan proces koji se odvija u zakonodavnim tijelima. Brojne države, kako bi postale članice Europske Unije, morale su izmijeniti svoje ustave, te su to učinile i nekoliko puta.
 
S obzirom da reforma ustava kao i svako drugo pitanje iz nadležnosti Parlamentarne skupštine BiH ne zahtijeva potvrdu građana putem referenduma, smatra se da pitanje izmjena i dopuna ustava jeste pitanje kojim se imaju baviti političari, te da ono nužno podrazumijeva teritorijalnu reorganizaciju koja će umanjiti prava etničkih skupina koje žive u BiH.
Stranicom želimo pokazati da je BiH već prošla kroz brojne reformske procese, te da stoga, reforma ustava nije ništa novo i zasigurno ne nešto o čemu bi se građani trebali ustezati izraziti svoje mišljenje. A Naše iskustvo iz direktnih kontakata sa građanima širom BiH ojačalo je uvjerenje da građani, usprkos konstantnoj političkoj retorici podjele i ulozi medija u etabliranju takve političke propagande, jako dobro dijagnosticiraju probleme, kako u lokalnim zajednicama, tako i na državnoj razini. No građane se ne pita za mišljenje niti se od njih traži viđenje mogućih rješenja.
 
Zato ovdje i nudimo platformu za komentiranje različitih pitanja koja tretira Ustav BiH, te pozivamo građane da se uključe u diskusiju, kako bi dali određeni doprinos procesu reforme.
Vaš i naš glas je bitan! Stoga ne smijemo šutjeti o pitanjima koja itekako utiču na naše živote!
 
Posjetite našu službenu web stranicu NAŠ USTAV, NAŠ ŽIVOT! Pozivamo Vas da komentirate, dajete prijedloge, moguća riješenja, kritike. Također, prisutni smo i na društvenim mrežama facebook i twitter

ODRŽAN GODIŠNJI SASTANAK KOALICIJE ZA BOLJU ZAŠTITU RADNIČKIH PRAVA

Uz financijsku potporu Međunarodnog Olof Palme Centra, Centar za građansku suradnju iz Livna, organizirao je već tradicionalno godišnji sastanak Koalicije za bolju zaštitu radničih prava, u sklopu projeka Radimo zajedno za radnička prava. Kako se i 10. 12. obilježava Međunarodni dan ljudskih prava, naglasak je stavljen na radnička prava, koja su, nažalost svake godine sve više povrijeđuju na prostoru Bosne i Hercegovine.

CGS Livno je istaknuo da je već četvrtu godinu za redom održana besplatna pravna pomoć, u sklopu koje se pomaže obespravljenim radnicima i sindikatima. U 4 godine je pruženo preko 3 000 pravnih savijeta, koje su pružali pravnici na području 4 kantona/županije, a ova godina broji preko 200 pravnih savijeta.

Tema sastanka je bila „Novi Zakon o radu i aktivnosti koje slijede nakon donošenja“, koju je obrazložila Lejla Ćatić, Samostalni sindikat šumarstva, prerade drveta i papira BiH uz diskusiju prisutnih predstavnika sindikata iz 4 kantona/županije.

Kao što je na početku samog sastanka istaknuto, Zakon o radu nije u tolikoj mjeri loš, jer detaljnije razlaže neke od odredbi. Uz pozitivne promjene, također je istaknuto da nažalost ima i odredbi koje stavljaju radnika u nepovoljniji položaj.

Lejla Ćatić je istaknula da novi Zakon o radu donosi 54 nove ili novelirane odredbe u odnosu na stari Zakon o radu. Objašnjeno je i što je to puno i nepuno radno vrijeme, radno vrijeme u pripravnosti, skraćivanje radnog vremena, prekovremeni rad, preraspodjela radnog vremena, noćni rad. „Obavezno je vođenje evidencije i to svakodnevna i matična, je vrlo povoljna za radnike, jer poslodavac neće više moći krivo prikazivati odrađene radne sate.“ , istaknula je Ćatić.

Također je istaknuto da sindikati trebaju nadolazeći period posvetiti Kolektivnom ugovoru, Pravilniku o radu i Ugovoru o radu, da se već stečena prava ne bi umanjila.

LOKALNI MONITOR 4

Ovo četvrto izdanje Lokalnog Monitora ima za cilj podizanje razine svijesti o značaju i standardima lokalne samouprave kod nositelja lokalne vlasti, građana i cjelokupne javnosti. Cilj monitoringa, praćenja rada lokalnih vlasti, je pružanje potpore općinskim vlastima kako bi poboljšali učinkovitost i odgovornost u zastupanju interesa građana, te stupanj informiranosti i sudjelovanja građana u procesima odlučivanja. 
 
Iako monitoring podrazumijeva ukazivanje na nedostatke i probleme, mi smo opredijeljeni za poticajni pristup, što znači da ćemo naglašavati primjere napretka i dobre prakse među općinskim vijećima i upravama kao i među pojedinim službenicima i vijećnicima.
 
Stanje lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini danas nije zadovoljavajuće. Ovakvo stanje izravna je posljedica nepoznavanja i neprovođenja zakona BiH, te standarda Europske povelje o lokalnoj samoupravi, u smislu raslojenog institucionalnog uređenja u kojem su općinama oduzete određene nadležnosti kao i jakih trendova centralizacije vlasti, posebno u oblasti fiskalne politike. 
 
Navedeno ima negativne posljedice na mogućnosti i sposobnost lokalnih organa vlasti da adekvatno zadovolje potrebe i zahtjeve lokalnog stanovništva. Izvori financiranja lokalne samouprave nisu primjereni dužnostima i obvezama koje lokalnim vlastima propisuju zakoni. U tom kontekstu, obeshrabruje podatak da od ukupnog iznosa prikupljenih javnih prihoda u Bosni i Hercegovini, manje od jedne desetine pripada lokalnim organima vlasti, što znači da je većina javnih prihoda koncentrirana u proračunima/budžetima viših nivoa vlasti. 
Prema tome, obveze općina nisu u razmjeru s prihodima; općine ne raspolažu vlastitim resursima niti dobivaju adekvatnu naknadu za korištenje istih; općine nemaju utjecaja na dodjelu koncesija na svom prostoru i ne mogu ostvariti pravo na regionalnu suradnju; općine nemaju pristup Ustavnom sudu BiH; suočene su sa nedostatkom domaćih stručnih kapaciteta; ne postoji posebna služba za lokalnu samoupravu u Federaciji BiH (niti u općinama) te nisu zaštićene financijski slabije općine.
 
Pored brojnih aspekata participacije građana, posebno naglašavamo monitoring rada općinskih vijeća i općinskih uprava, kao konstruktivni oblik dvosmjerne komunikacije. Pratiti rad lokalnih vlasti, analizirati rezultate, donijeti zaključke, informirati javnost o tome, te zagovarati promjene tamo gdje je potrebno; ovime se građani nameću kao partneri općinama u kreiranju i provedbi politika, a ovakvo partnerstvo je neophodno za kvalitetnu lokalnu samoupravu.
 
Centar za građansku suradnju pokrenuo je 2011. godine monitoring rada lokalnih vlasti u 10 općina (2 županije/kantona) s ciljem povećanja transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti općinskih organa vlasti prema građanima. Mjesne zajednice i nevladine organizacije su aktivno uključene kao „monitori“ , koji prate i izvještavaju o radu općinskih vlasti. Ulažemo u njihove vještine i kapacitete kako bi postali stalni i objektivni analitičari, te pronalazili kreativne načine za izvještavanje javnosti o radu lokalnih uprava i vijeća. Rezultati njihova rada su prikazani u ovoj publikaciji koju smo nazvali Lokalni Monitor. Prikupljene informacije o radu općinskih uprava, vijeća i pojedinih službenika i vijećnika će se također predstaviti javnosti kao osnova za ozbiljnije i racionalnije odluke glasača o tome kome povjeriti svoj glas u budućnosti, te koje promjene žele vidjeti kao realizirane, od strane vijećnika, općinskog vijeća i načelnika/gradonačelnika u svojim općinama.
 
Lokalni Monitor Podrazumijeva monitoring i analizu kapaciteta OV za realno planiranje i funkcioniranje, kako u smislu cjelokupnog programa rada, tako i pojedinačnih  sjednica. Pored praćenja učinkovitosti rada vijećnika, fokusirali smo se i na sposobnosti povjerenstava OV, rada ključnih aktera kao što su tajnik OV i predsjednik OV, te pojednostavljivanje procedura OV. 
 
 
U Nastavku Vam donosimo Lokalni Monitor 4, koji možete preuzeti OVDJE! , te tablice koje prikazuju aktivnost i sudjelovanje svakog pojedinog vijećnika u općinskom vijeću.
 

STEČAJ JE NEKADA POTREBAN, ALI I VRLO OPASAN ZA RADNIKE

Centar za građansku suradnju Livno i Sindikat Komunalne privrede u FBiH organizirali su u Mostaru seminar za sindikalne predstavnike poduzeća o položaju i zaštiti radnika (sindikata) u stečajnom postupku.
 
Riječ je o projektu “Radimo zajedno za radnička prava” koji financira švedska nevladina organizacija “Olof Palme International Centar”, a cilj današnjeg seminara je objasniti položaj radnika u stečajnom postupku, kao i načine na koji se radnici mogu zaštititi i ostvariti svoja prava.
 
Po riječima predsjednika hercegovačko-neretvanskog Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH Huseina Špage, stečajni postupak za radnika u najvećem broju slučajeva znači rastanak sa firmom, gašenje firme i gašenje svih prava radnika. U tim slučajevima, kazao je Špago, radnici su potpuno obespravljeni.
 
- Danas je prilika da porazgovaramo i da kažemo da to nije baš tako i da ima i pozitivnih primjera gdje su firme otišle u stečaj, nastavile s radom i dobro posluju - kazao je Špago.
 
On je naveo kako u HNK-u ima desetak firmi koje su stečajem potpuno ugašene, a da se drugima prijeti.
 
- Stečaj je negdje potreban, ali je i vrlo opasan za radnike. Kada je u pitanju Savez, mi nismo protiv stečaja, ali ne po svaku cijenu. Mi smo za to da firme ostanu i da rade, a ne da se gase. Stečaj ne bi trebao da znači likvidaciju, a to je u najvećem broju slučajeva tako - naveo je Špago.
 
Na pitanje novinara zašto se vlastodršci odlučuju samo za stečaj, i to onaj koji većinom znači likvidaciju, Špago je kazao kako je ‘ovdje sve upitno’ te da poznaje dosta primjera gdje su neke firme unaprijed osuđene na propadanje.
 
- Mislim da su neki stečajevi bili sračunati da bi se likvidirale firme i da bi se na toj lokaciji namjestio neki privatnik s nekom drugom djelatnošću. Svakako to ne ide u prilog radnicima.
 
Današnja edukacija je zapravo o načinu borbe, kako da ostanemo na svojim radnim mjestima i da ih spasimo - kazao je Špago, dodavši kako se to može učiniti jedino organizovano i glasno, odnosno da nema drugog načina nego da se radnici organizuju i da djeluju energičnije.
 
Predsjednik hercegovačko-neretvanskog Kantonalnog odbora Sindikata radnika komunalne privrede Arfadžan Emir naglasio je kako je komunala u HNK u kritičnom stanju te da se tri poduzeća, od njih jedanaest, nalaze u stečaju, a da stečaj prijeti i još dva-tri poduzeća.
 
Na pitanje kako zaštititi radnika u procesu stečaja, kazao je kako većini nije stalo do radnika te se sve svelo na to koliko se sindikat može boriti s poslodavcima i politikom u kantonu.
 
- Ne vidim da je ikome stalo osim predstavnika radnika. Gledajući Zakon o stečaju radnik nema nikakva prava u stečaju. Stečajni upravnik određuje koga će da pozove na posao, odnosno ostavljena mu je mogućnost da se, na preporuku koordinatora u stečaju, oslobodi ljudi koji su se borili za radnička prava da se što lakše dovede poduzeće u likvidaciju – kazao je Arfadžan.
 
On je istakao kako su na današnje predavanje pozvani predstavnici komunalnog poduzeća Bašbunar iz Travnika kako bi pokazali da se dobrom reorganizacijom i dobrim poslodavcima svako komunalno poduzeće može izvući iz stečaja, jer sva ta poduzeća imaju osnovnu djelatnost koja se finasira od građana i vlasti općine, znači, kazao je Arfadžan, samo treba pravilno rasporediti sredstva, ne trošiti ih nenamjenski.
 
Govoreći o tome kako JKP Bašbunar iz Travnika uspješno izlazi iz stečaja, predstavnik tog poduzeća Kemal Baltić istakao je kako je stečajni upravnik u Bašbunaru pristupio stečaju na malo drugačiji način nego većina drugih.
 
- Suština problema koji je nastao su, nažalost, uposlenici kojih ima više nego što treba i rješenje problema obično svi traže preko njih. Kod nas niko od radnika, dakle ni jedan uposleni nije ostao na cesti. Osamnaest ljudi je zbrinuto, svima su plaćeni svi doprinosi do dana prestanka radnog odnosa, a vodilo se računa i o tome koji će se to zaposlenici uputiti na biro ili u penziju.
 
Smanjivanjem broja uposlenih došli smo do nekakvog optimalnog broja. Bilo nas je 128, a sada nas ima 110, troškovi firme su smanjeni i firma opstaje. Funkcija našeg poduzeća nikada nije prestala ni jednog dana i sada kada smo u stečaju pomalo investiramo, kupujemo nova vozila i poboljšavamo uslove za rad. Plaće su pola godine bile smanjene, a sada su otprilike vraćene na nivo prije stečaja. Predviđeno je da se stečajni plan završi do 2019. i nadam se da će do tada biti sve u redu –  naglasio je Baltić.
 
Seminar je upriličen u hotelu “Bristol”, a predavači na seminaru su stečajni upravnik Asim Sunulahpašić i magistar ekonomije Samir Sunulahpašić.
 
Preuzeto s federalna.ba
 
Fotogaleriju možete pogledati OVDJE!

Više članaka...

Stranica 15 od 19

15

CGS Livno

LOGO CGS

 

 

 

 

 

Centar za građansku suradnju
Adresa: Gabrijela Jurkića 8A, 
80101 Livno, Bosna i Hercegovina 

Tel: 00387 34 202 770
Fax: 00387 34 20 2770
e-mail: cgs-livno@tel.net.ba

Radno vrijeme: Svakim radnim danom od 8 do 16 sati.

Sve dodatne informacije možete pronaći na našoj službenoj facebook stranici.

 ikona fb

 

 

ON-line

Trenutno aktivnih Gostiju: 25 

POD LUPOM ... jer nam je stalo

 

Pod Lupom

Koalicija za slobodne i poštene izbore - Pod lupom osnovana je u svibnju 2014. godine s ciljem provođenja projekta građanskog, nestranačkog promatranja Općih izbora 2014. godine.
Koaliciju čini šest nevladinih organizacija iz cijele BiH:
Vizija
Koalicija ''Pod lupom'' je prepoznata kao pokretačka snaga građanskog izbornog i demokratskog buđenja. Građanske grupe i pojedinci, te organizacije civilnog društva preuzimaju vrijednosti koje Koalicija zagovara, čime ova inicijativa prerasta u snažan i organiziran građanski pokret u BiH.
Misija
Koalicija ''Pod Lupom'' unapređuje izbornu kulturu i procese u BiH. U svom radu Koalicija poštuje sljedeće principe: nepristranost, etičnost, transparentnost, profesionalizam, inovativnost, odgovornost i solidarnost.
Ciljevi
Spriječiti izborne prevare
Spriječiti izborne nepravilnosti
Podići svijest o izbornim manipulacijama
Potaknuti izražavanje slobodne volje birača
Objektivno i blagovremeno izvještavati o izbornom procesu
Dati preporuke za unapređenje, poboljšanje izbornog procesa i izbornog zakonodavstva

Pratite nas i na:

ikona-fb     images
 

 

 

 

KOALICIJA ZA BOLJU ZAŠTITU RADNIČKIH PRAVA

12994479 1102432596487820 8742784037872376861 n

 

Koalicija za bolju zaštitu radničkih prava osnovana je 30.6.2010. godine, od strane sindikata i nevladinih organizaciju iz Zapadnohercegovačke i Hercegbosanske županije (Kantoni 8 i 10), te trenutno djeluje na razini 4 kantona (USK, K 10, ŽZH i HNK) .
 
Na osnivačkom sastanku održanom u Livnu, predstavnici sindikata iz javnog i privatnog sektora te predstavnici nevladinih organizacija su se složili da solidarnost i zajedničko djelovanje je ključno za jačanje uloge sindikata u zaštiti prava radnika. Dogovorili su strategiju rada koalicije i područja djelovanja, koja uključuju:
  • izradu prijedloga za izmjenu, dopunu ili bolju provedbu relevantnih zakona;
  • jačanje položaja postojećih sindikata;
  • poticanje i podrška formiranju novih sindikata (posebice u privatnom sektoru);
  • izgradnju solidarnosti među radnicima; te povećanje medijske pozornosti i javne podrške za zaštitu radničkih prava.
Međunarodni Olof Palme Centar, u sklopu projekta “Zajedno za radnička prava”, financijski pomaže realizaciju trenutnih projektnih aktivnosti.
 
Službena web stranica: www.koalicijasindikata.net
 
Pratite nas i na:
 
ikona-fb


 

Participacija građana u donošenju odluka

Peta godina projekta Participacija građana u donošenju odluka. Aktiviramo građane kroz mehanizam mjesnih zajednica i potičemo efikasniji i transparentniji rad lokalnih uprava.

Više...

LEAP općine Livno

Kao najbolji odgovor na kompleksnost zaštite okoliša razvijena je metodologija rješavanja okolišnih problema u lokalnoj zajednici putem izrade i provedbe lokalnih ekoloških akcijskih planova (LEAP).

Više...

Resursni centar CGS Livno

Resursni centar CGS Livno, kao dio projekta Centra za promociju civilnog društva, pruža informacije o organizacijama civilnog društva u 11 općina na jugozapadu Bosne i Hercegovine.

Više...

Site Login