Putem UNDP-a (Razvojni program Ujedinjenih Naroda), Global Fond financira program pod nazivom „Koordinirani nacionalni odgovor na HIV/AIDS i tuberkulozu u ratom pogođenom i visoko stigmatiziranom društvu“.  U okviru ovoga Programa, na prostoru cijele BiH, u tijeku je implementacija projektnog Cilja 1 pod nazivom: „Uvećanje informiranosti i obrazovanja o prevenciji među mladima“. Implementacija niza projektnih aktivnosti povjerena je već treću „Asocijaciji za seksualno i reproduktivno zdravlje XY“ sa sjedištem u Sarajevu. Svrha njihovog angažmana je uspostava Info i Prijateljskih centara za mlade u BiH putem kojih će se osigurati dostupne, pravovremene i besplatne informacije o zaštiti zdravlja mladih ljudi, prevencija rizičnih ponašanja, informacije o spolno prenosivim bolestima a osobito o HIV/AIDS-u kao i besplatne medicinske usluge. Za općinu Livno projektne aktivnosti implementira Centar za građansku suradnju.

Projektne aktivnosti imaju edukativnu i informativnu svrhu a podrazumijevaju:
1. Treninge/obuku po osnovnim i srednjim školama u općini iz oblasti prevencije rizičnih ponašanja i sprječavanje širenja HIV-a i AIDS-a.
2. Trening/obuka medicinskog osoblja – 5 zdravstvenih profesionalaca
3. Informativne prezentacije s roditeljima i školskim osobljem
4. Vanškolske aktivnosti: seminari, javne tribine, radionice, koncerti, ulične akcije
5. Informativno/edukativne prezentacije sa ranjivim grupama: djeca bez roditeljskog staranja, djeca ulice …
6. Podjela kondoma i edukativnog materijala (brošura, letaka, postera …)
7. Medijska prezentacija i promoviranje projektnih aktivnosti

U okviru ovoga projekta, Asocijacija XY, Centar za građansku suradnju Livno i Dom zdravlja Livno sklopili su sporazum kojim se usluge tri ambulante Doma koriste za potrebe mladih ljudi i adolescenata kao Prijateljski centar za mlade.
Mladim ljudima na raspolaganju stoji tim stručnjaka: ginekolog, psiholog, dermatovenerolog i medicinska sestra, u prostorijama Dispanzera za žene, svake srijede u terminu od 14:00-18:00 sati.
Mladi mogu doći direktno u ambulantu ili dogovoriti termin posjete putem telefona broj 202 338 i dobiti odgovarajuće informacije ili pomoć. Diskrecija je zajamčena!

Ovaj projekt ima odobrenje i podršku za provođenje od Ministarstva civilnih poslova BiH, Ministarstva zdravstva FBIH i Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ.

News - Novosti

Site Login