Divlji konji

Kampanja zagovaranja institucionalne zaštite livanjskih divljih konja

„Kampanja zagovaranja institucionalne zaštite livanjskih divljih konja" je naziv projekta koji je CGS Livno pokrenuo i realizirao 2012. godine u cilju davanja doprinosa očuvanju biološke raznolikosti i razvoju održivih praksi korištenja prirodnih resursa na području Livanjskog polja. Projekt je bio usmjeren na zaštitu prirodnih vrijednosti područja na kojem obitavaju livanjski divlji koji, kroz aktivnosti promoviranja i doprinosa lokalnom razvoju. Realiziran je u sklopu projekta "Integriranje smjernica za očuvanje krških tresetišta u ključne ekonomske sektore" KARST kojeg je financirao GEF (Global Environment Facility), a implementirao ga je Razvojni program Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP BiH).

CGS Livno je inicirao pokretanje procesa očuvanja i zaštite divljih konja kroz uspostavu i unaprjeđenje suradnje različitih interesnih skupina, te identificiranjem njihovih interesa i potreba u procesu zaštite divljih konja ponudio odgovarajuće rješenje za održivo upravljanje divljim konjima, te mogućnosti za generiranje dobiti za lokano stanovništvo, koje smo promovirali.

Angažirali smo Dr. Senku Barudanović, biologa koja je napravila stručnu analizu i procjenu područja na kojem obitavaju divlji konji. Analiza je završena 31.05.2012. godine i CGS Livno je dobio dokument pod nazivom „Analiza prirodnih područja, identifikovanih prijetnji i mjera za održivi areal krda divljih konja na prostoru Hercegbosanske županije". Analizom su identificirane mjera za održivo upravljanje područjem na kojem obitavaju krda divljih konja na području Hercegbosanske županije. Dokument sadrži informacije o prirodnim vrijednostima staništa divljih konja tj. definirane su mjere i preporuke za zaštitu divljih konja i njihovog krajolika.

U sastavu projekta smo angažirali g. Marka Baraća, pravnog stručnjaka koji je 07.08.2012. godine predstavio „Prednacrt Zakona o zaštiti divljih konja i proglašenju zaštićenog krajolika Krug planina" koji nudi rješenje za očuvanje i zaštitu divljih konji i krajolika na kojem obitavaju konji, te za upravljanje divljim konjima.

Više informacija možete pronaći na linkovima koji slijede:

„Analiza prirodnih područja, identifikovanih prijetnji i mjera za održivi areal krda divljih konja na prostoru Hercegbosanske županije"

Prednacrt Zakona o zaštiti divljih konja i proglašenju zaštićenog krajolika „Krug planina"

Promotivni materijal možete pogledati ovdje: promotivni letak i poster.

Prilog objavljen na TV Liberty i Slobodnoj Europi možete pogledati na linku koji slijedi Livanjski divlji konji.

Divlji konji - Divlji konji

Site Login